เกี่ยวกับโรงเรียนปลูกกล้า 

Sapling School หรือ โรงเรียนปลูกกล้า เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เด็ก จะได้ลองเล่น คิดค้น ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่  ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนในวันธรรมดาทั่วไปผ่าน “วิชานอกห้องเรียน” (Extracurricular Courses) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก  ได้รู้จักตัวเอง กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าที่จะลองทำ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ไปพร้อม  กับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต กระบวนการเรียนรู้ของ Sapling School มุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิตใจ และความคิด เพื่อให้เด็ก  เรียนรู้และเติบโตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต 

Sapling School is a learning space established for young learners to play, learn, create, experiment and discover new things apart from their typical school days. Providing extracurricular courses, Sapling School aims to generate self discovery, encourage the kids to explore their interests, live their dreams and dare to experience new things along with developing essential skills of the future. Our courses focus mainly on enhancing 21st century skills, including physical, emotional, and intellectual progress to one’s growth as a preparation to make a difference for a better future.

 

จุดเริ่มต้นของ Sapling School

talent x effort = skill พรสวรรค์ x ความพยายาม = ทักษะ skill x effort = achievement ทักษะ x ความพยายาม = การประสบความสำเร็จ

Sapling School เป็นผลผลิตมาจากงานวิจัยของทีมอาสาสมัคร Saturday School หรือ มูลนิธิโรงเรียนวันเสาร์ ที่พัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโครงการตามทฤษฎีของ Grit ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะบอกได้ว่าใครมีแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จ ไม่ว่าเป้าหมายจะเป็นอะไร เราเชื่อว่าความพยายามนี้จะเป็นตัวผลักดันให้ไปถึงจุด ๆ นั้นได้ 

หนังสือ Grit : The Power of Passion and Perseverance โดย Angela Duckworth ได้อธิบายความหมายของ Grit ไว้ว่า “ความอดทน ไม่ย่อท้อและการอุทิศตนอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในระยะยาว” (2016) ดั้งนั้น Sapling School จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตนเอง ตั้งเป้าหมาย ฝึกฝน และใส่ความพยายามเพื่อพาตนเองไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีความสุข 

Duckworth’s Grit : The Power of Passion and Perseverance defined Grit as “the perseverance and passion to achieve long–term goals.” (2016). Therefore, Sapling School is established for young learners to discover themselves, set goals, practice and put effort to achieve their goals happily.

 

 

Ref : Duckworth, A. (2016). Grit: The Power of Passion and Perseverance. THE RANDOM HOUSE GROUP LIMITED

 

 

แนวคิดของ Sapling School

Sapling school ตั้งใจให้เด็กๆ ได้สำรวจความสนใจของตนเอง ลงมือทดลองปฏิบัติ พร้อมๆกับการพัฒนาทักษะแห่งอนาคตในศตวรรษที่ 21 รวมไปถึงการสร้างสรรค์ผลงานจากการเรียนรู้ของตนออกมา ผ่านการเรียนการสอนที่สนุกสนาน สร้างสรรค์ และแตกต่าง

Providing various fun classes based upon creativity, Sapling School aims to motivate our young learners to explore each one’s learning interests and experience together with simply evolving 21st century essential skills which are beneficial for the future.

 

เป้าหมายของเรา

Sapling School มีเป้าหมายที่จะสร้างประสบการณ์และบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนให้เด็ก มีความกล้าลองผิดลองถูก ความมุ่งมั่น เชื่อมั่นว่าพวกเขาทำได้ และพร้อมที่จะเติบโตในอนาคต

Our goal is to create great educational experiences through a student-friendly environment to ensure that our young learners develop the courage to learn through trial and error, grit and growth mindset in order to be ready for the future.

Photo by Myles Tan on Unsplash