เกี่ยวกับโรงเรียนปลูกกล้า

Sapling School หรือ โรงเรียนปลูกกล้า เป็นพื้นที่การเรียนรู้ที่เด็กๆ จะได้ลองเล่น คิดค้น ทดลอง และค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ที่หาไม่ได้จากห้องเรียนในวันธรรมดาทั่วไปผ่าน “วิชานอกห้องเรียน” (Extracurricular Courses) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้เด็ก ๆ ได้รู้จักตัวเอง กล้าคิด กล้าฝัน และกล้าที่จะลองทำ ในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ไปพร้อม ๆ กับการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นแห่งโลกอนาคต กระบวนการเรียนรู้ของ Sapling School มุ่งเน้นการสร้างทักษะที่สำคัญที่สุดต่ออนาคตในศตวรรษที่ 21 ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการในรูปแบบองค์รวม ทั้งด้านกาย จิตใจ และความคิด เพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้และเติบโตอย่างสร้างสรรค์ พร้อมที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่ในอนาคต 

Sapling School is a learning space established for young learners to play, learn, create, experiment and discover new things apart from their typical school days. Providing extracurricular courses, Sapling School aims to generate self discovery, encourage the kids to explore their interests, live their dreams and dare to experience new things along with developing essential skills of the future. Our courses focus mainly on enhancing 21st century skills, including physical, emotional, and intellectual progress to one’s growth as a preparation to make a difference for a better future.